Sveikas atvykęs!

Susipažink – tai „Egzaminatorius.lt“, šiuolaikiška, efektyvi ir patikima internetinė sistema, padėsianti mokytojui ruošti, o mokiniams ruoštis brandos egzaminams.

Konspektai ir sąvokos, įvairaus sudėtingumo užduotys, vaizdinė medžiaga ir mokymosi rekomendacijos – žodžiu, čia rasi viską, kas padės pasiekti dar geresnių rezultatų per egzaminus.

Pagrindinės funkcijos

Du darbo režimai:

 1. Mokymosi režimas. Pasirinkęs šį režimą, atliksi trumpą testą, naudodamasis pagalbine medžiaga (konspektais, sąvokų apibrėžimais, virtualiais mokomaisiais objektais), analizuosi užduočių atsakymus ir komentarus.
 2. Įsivertinimo režimas. Šis režimas skirtas sužinoti, kaip esi išmokęs konkrečią temą. Čia galėsi atlikti ilgesnį nei mokymosi režimo testą, nesinaudodamas pagalbine medžiaga.

Kuo naudingas „Egzaminatorius.lt“?

 • Susisteminta mokomoji medžiaga.
 • Trumpai ir aiškiai pateikta teorija.
 • Daug unikalių užduočių, jų atsakymų ir komentarų.
 • Daug vaizdinės mokomosios medžiagos (konspektai, virtualūs mokomieji objektai, užduotys).
 • Rekomendacijos ir patarimai.
 • Mokymosi ir žinių įsivertinimo režimai.
 • Mokymosi pažangos atvaizdavimas.

Mokymosi procesą sudaro:

 1. Užduočių atlikimas - pasirinkęs mokymosi režimą, atliksi įvairaus sudėtingumo užduotis, patikrinančias konkrečių temų žinias ir gebėjimus. Taip susipažinsi su skirtingomis užduočių formuluotėmis, šaltiniais, vaizdine medžiaga. Atsakymų ieškosi skaitydamas konspektus, analizuodamas sąvokas ir žiūrėdamas mokomuosius objektus.
 2. Įsivertinimas - pasiekęs teigiamų rezultatų dirbdamas mokymosi režimu, atliksi temos žinių ir gebėjimų patikrinimo testą, dabar sistema nebesiūlys jokios pagalbinės mokomosios medžiagos.
 3. Rezultatų analizė - tau bus pateikti mokymosi arba įsivertinimo testo rezultatai, analizuojami užduočių atsakymai ir komentarai.
 4. Tolesnio mokymosi planavimas - atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, bus pateiktos rekomendacijos ir patarimai, ką ir kaip mokytis toliau.

Įsigijimas

Egzaminatorius.lt licencijos parduodamos tik mokykloms.
Jeigu norite pateikti užsakymą ar pasikonsultuoti, maloniai prašome susisiekti el. paštu pardavimai@ateitiespamoka.lt

Apie tyrimą

Po 2015 metų brandos egzaminų atlikome tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti brandos egzaminų rezultatų priklausomybę nuo Egzaminatorius.lt sistemoje atliktų testų skaičiaus.

Turinio kokybės
užtikrinimas

„Egzaminatorius.lt“ turinys yra patikimas ir kokybiškas, nes:

Kokybė
 1. Sistemoje pateikiama medžiaga yra paruošta profesionalių pedagogų, turinčių ilgametės darbo su 11–12 klasių mokiniais ir egzaminų užduočių vertinimo patirties.

 2. Visa sistema sukurta remiantis šiuo metu galiojančiomis brandos egzaminų programomis.

 3. Pateikta tik brandos egzaminams reikalinga informacija.

 4. Užduotys sudarytos ir pateikiamos laikantis brandos egzaminų programų reikalavimų bei matricų.

Autorių pristatymas

Sistemoje „Egzaminatorius.lt“ pateikiamą mokymosi medžiagą sukūrė profesionalų komanda: mokytojai praktikai, metodininkai, vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, mokomųjų priemonių autoriai ir sudarytojai.

Liucija Čiuladienė

Liucija Čiuladienė

METODININKĖ, VADOVAUJANTI LITUANISTŲ KOMANDAI.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintoja.

Ala Vaicekauskienė

Ala Vaicekauskienė

METODININKĖ, VADOVAUJANTI BIOLOGŲ KOMANDAI.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, skaitmeninių mokymo ir metodinių priemonių autorė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja.

Veronika Murmaitė

Rima Veronika Murmaitė

METODININKĖ, VADOVAUJANTI MATEMATIKŲ KOMANDAI.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aktyviųjų matematikos pamokų 9–10 klasei metodininkė, standartizuoto vertinimo programų ir testų bendraautorė.

dr. Rimantas Raudonis

dr. Rimantas Raudonis

METODININKAS, VADOVAUJANTIS CHEMIKŲ KOMANDAI

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto taikomosios chemijos katedros profesorius ir vadovas. Įvairių mokymo priemonių autorius, Lietuvos mokinių chemijos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos mokinių komandos tarptautinėse chemijos olimpiadose vadovas, neakivaizdinės jaunųjų chemikų mokyklos „Pažinimas“ mokslinis vadovas.

Onutė Baumilienė

Onutė Baumilienė

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, vyresnioji lotynų kalbos mokytoja, Klasikų asociacijos narė, lietuvių kalbos ir literatūros mokomųjų priemonių bendraautorė, seminarų lektorė.

Arūnas Dagys

Arūnas Dagys

Vilniaus „Minties“ gimnazijos vyresnysis lietuvių kalbos mokytojas, vyresnysis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintojas.

Sandra Žemantauskaitė

Sandra Žemantauskaitė

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, Vilniaus miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo egzamino komisijos narė.

Inga Litvinienė

Inga Litvinienė

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 klasei autorė, seminarų lektorė, bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Audrius Gabnys

Audrius Gabnys

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas.

Birutė Petraitienė

Birutė Petraitienė

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja, biologijos vadovėlio komplekto, mokytojo knygos 9–10 klasei bendraautorė, aktyviųjų biologijos pamokų 9 klasei autorė.

Vidmantas Kančiauskas

Vidmantas Kančiauskas

Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytojas metodininkas, biologijos mokomųjų priemonių bendraautoris, standartizuotų testų bendraautoris.

Jolita Kančiauskienė

Jolita Kančiauskienė

Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokomųjų priemonių bendraautorė.

Virginija Juknienė

Virginija Juknienė

Panevėžio „Minties“ gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja, gamtos mokslų vadovėlio komplekto bendraautorė.

Violeta Kundrotienė

Violeta Kundrotienė

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja, seminarų lektorė.

Danguolė Skurauskienė

Danguolė Skurauskienė

Vilniaus Antakalnio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, biologijos vadovėlio komplekto ir mokomųjų priemonių autorė, vidurinio ugdymo bendrųjų programų bendraautorė, vyresnioji biologijos brandos egzamino vertintoja.

Margarita Purlienė

Margarita Purlienė

Biologijos mokytoja metodininkė, Ugdymo plėtotės centro projekto metodininkė, biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, seminarų lektorė, mokymosi priemonių komplektų vertinimo ekspertė.

Inga Šilaikienė

Inga Šilaikienė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro biologijos mokytoja metodininkė, mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių mokiniams recenzentė ir bendraautorė.

Skaidrė Barčienė

Skaidrė Barčienė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro biologijos mokytoja metodininkė, mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių mokiniams autorė, vadovėlių turinio adaptatorė, seminarų lektorė.

Rasa Kučinskienė

Rasa Kučinskienė

Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.

Dr. Nelė Kostinienė

Dr. Nelė Kostinienė

DALYKINĖ KONSULTANTĖ.

Humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, istorijos vadovėlių komplektų bendraautorė, mokymosi priemonių komplektų vertinimo ekspertė.

Evaldas Bakonis

Evaldas Bakonis

Istorijos mokytojas ekspertas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto metodininkas, tarptautinis konsultantas egzaminų sistemos kūrimo, vadovėlių rengimo klausimais, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių straipsnių autorius.

Dr. Mindaugas Tamošaitis

Mindaugas Tamošaitis

Humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos istorijos mokytojas ekspertas, istorijos vadovėlių komplektų, mokomųjų priemonių autorius ir bendraautoris.

Violeta Kriščiūnienė

Violeta Kriščiūnienė

Vilniaus Antakalnio gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vedėja, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos narė, istorijos mokomųjų priemonių bendraautorė.

Kristina Vilkelienė

Kristina Vilkelienė

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, istorijos mokymo(-si) metodinės medžiagos 9–10 klasei bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Odeta Jonykienė

Odeta Jonykienė

Vilniaus Žvėryno gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengėja bei testų bendraautorė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintoja, seminarų lektorė.

Mindaugas Nefas

Mindaugas Nefas

Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros asistentas, istorijos mokymosi metodinės medžiagos 9–10 klasei bendraautoris, seminarų lektorius.

Sonata Džiavečkaitė

Sonata Džiavečkaitė

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos vyresnioji istorijos mokytoja, skaitmeninių istorijos mokomųjų objektų 9–12 klasei bendraautorė, istorijos mokymo(-si) metodinės medžiagos 9–10 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.

Žaneta Vaškevičienė

Žaneta Vaškevičienė

Vilniaus Žemynos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, skaitmeninių istorijos mokomųjų objektų 9–12 klasei, mobiliųjų interaktyvių kompiuterinių knygų „Mūsų istorija“ bendraautorė, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkė, seminarų lektorė.

Anna Mažuolienė

Anna Mažuolienė

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja eskpertė, standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.

Antanas Apynis

Antanas Apynis

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas.

Regina Radavičienė

Regina Radavičienė

Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, matematikos vadovėlių komplektų bendraautorė, aktyviųjų matematikos pamokų autorė, matematikos pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, standartizuoto vertinimo programų ir testų bendraautorė, autorinių seminarų lektorė.

Dana Kanclerienė

Dana Kanclerienė

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aktyviųjų matematikos pamokų 9–10 klasei autorė, mokytojų, siekiančių įgyti matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, veiklos vertintoja, bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, seminarų lektorė.

Domas Boguševičius

Domas Boguševičius

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, KTU gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas, istorijos vadovėlio ir mokymo priemonių 9-12 klasei autorius, seminarų lektorius.

Gintarė Vaitonytė

Gintarė Vaitonytė

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja, mokytoja, kultūros, literatūros ir kalbos ryšių tyrinėtoja, švietimo ir tarpkultūrinės komunikacijos projektų vadovė. Pastaruosius penkerius metus stažavosi ir skaitė pranešimus Suomijos, Švedijos, Latvijos, Australijos universitetuose.

Bronislovas Burgis

Bronislovas Burgis

Pirmosios gimnazijos nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje įkūrėjas ir ilgametis direktorius. Technikos mokslų daktaras, buvęs KTU Taikomosios matematikos katedros docentas. Penkiolikos mokomųjų knygų autorius.

Nijolė Daubaraitė

Nijolė Daubaraitė

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė. Leidinių „Chemija. Kad mažiau klystume“ ir „Organinės chemijos kontroliniai darbai“ bendraautorė.

Skirmantė Bačinskienė

Skirmantė Bačinskienė

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos ir Vilniaus Jėzuitų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė. Leidinių „Chemija. Kad mažiau klystume“ ir „Organinės chemijos kontroliniai darbai“ bendraautorė.

dr. Romanas Voronovič

Dr. Romanas Voronovič

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto lektorius, VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos chemijos mokytojas metodininkas. Chemijos valstybinių brandos egzaminų vyresnysis vertintojas, chemijos olimpiadų respublikinių turų užduočių autorius, Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos tarybos narys, seminarų ir respublikinių konferencijų lektorius.

Vida Armonaitė

Vida Armonaitė

Vilniaus Radvilų gimnazijos ir Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijos chemijos mokytoja ekspertė. Metodinės medžiagos chemijos modulinių mokymo programų viduriniam ugdymui bendraautorė, respublikinių chemijos konkursų užduočių autorė, seminarų ir respublikinių konferencijų lektorė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Apdovanojimai

Metų gaminys 2014
Metų gaminys 2014
Naujasis knygnešys 2015
Naujasis Knygnešys 2015

Kontaktai

Adresas

UAB „Ateities pamoka“
Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius

Tel. +370 5 207 8237
El. p. info@egzaminatorius.lt

Įmonės rekvizitai

UAB „Ateities pamoka“
Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius
įmonės kodas 303029857
PVM kodas LT100007725718
A. s. LT357300010134890536
AB Swedbank

Palaikink mus!